અમદાવાદ

સાબરમતી નદીમાં 19 જેટલા બોયા બેસાડવાનું કામ શરૂ કરાયું,સી પ્લેન માટેની તૈયારી..

200 – 200 મીટરના અંતરે બોયા લગાવવાનું કામ શરૂ કરાયું છે.

  સી પ્લેનના પાયલોટ ટેકઓફ અને લેન્ડિંગ માટે ચોક્કસ સ્થાન જોઈ શકે તે માટે સાબરમતી નદીમાં બોયા લગાવાઈ રહ્યા છે.

સાબરમતી નદીમાં તરતા આ માર્કર સ્પોટની મદદથી ઉતરાણ કરતી વખતે પાયલોટ જાણી શકશે કે તેણે કયા સ્થાન પર ઉતરાણ કરવાનું છે. સાંકળની મદદથી ફિટ કરાયેલા બોયા સાબરમતી નદીમાં ફિક્સ જગ્યા પર તરતા જોવા મળશે.નદીમાં નીચે સીંકર ફિટ કરાશે. જેની સાથે સાંકળની મદદથી બોયાને બેસાડવામાં આવી રહ્યા છે. સીંકર નદીમાં ફિક્સ રહેશે.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × three =

Back to top button
Close