ક્રાઇમગુજરાતજુનાગઢસૌરાષ્ટ્ર

જુનાગઢ તાલુકામાં જી આર ડી તાલુકા મા.અધિકારી જી.આર.ડી.સભ્ય પાસેથી લાંચ લેતાં ચઢ્યા નજરે

જુનાગઢ તાલુકામાં જી આર ડી તાલુકા મા.અધિકારી જી.આર.ડી.સભ્ય પાસેથી લાંચ લેતાં હોય તે વિડીયો મા નજરે દેખાય છે.જે અંગે અરજદાર ભરત ભાઈ રામજીભાઇ એ જીલ્લા મા.અધિકારી ને સાથે રાખી તા.20.8.2020.ના રોજ

તાલુકા મા.અધિકારી વિરુધ્ધ અરજી પૉ.અધિક્ષક સાહેબ જુનાગઢ આપેલી છતાં પણ તટસ્થ તપાસ કરવામા આવી નથી માત્ર નિવેદન લઇને જીલ્લા મા.અધિકારી ને પદચુયત કરવામાં આવે છે.

તાલુકા મા.અધિકારી કોય કાયઁવાહી કરવામાં આવી ન હોય તો આપ શ્રી આ અંગે ધ્યાન દોરવી યોગ્ય કરવા મદદ કરવા વિનંતિ

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close