ટ્રેડિંગન્યુઝરાષ્ટ્રીય

હેલ્મેટ ભંગ અંગેની ડ્રાઈવ..

૦૮/૦૯/૨૦૨૦ તા.૦૯/૦૯/૨૦૨૦ થી તા.૨૦/૦૯/૨૦૨૦ સુધી હેલ્મેટ ભંગ અંગેની ડ્રાઈવ..

તારીખ ૦૭/૦૯/૨૦૨૦ ના રોજ સુપ્રીમકોર્ટ કમિટી અને રોડ સેફ્ટી દ્વારા રોડ સેફ્ટી અંગેની કામગીરી ની સમીક્ષા બેઠક રાખવામાં આવેલ જેમાં રાજ્ય ખાતે બનતા રોડ અકસ્માતના બનાવોમાં હેલ્મેટ નહીં પહેરવાના કારણે અકસ્માતોમાં મૃત્યુદર તેમજ ગંભીર ઈજાના પ્રમાણમાં વધારો જોવા મળ્યો છે અકસ્માતમાં ઘટાડો લાવવા તેમજ ટ્રાફિક નિયમનની સુયોગ્ય અમલવારી કરાવવા ટ્રાફિક અંગેની કામગીરી માં તા.૦૯/૦૯/૨૦૨૦ થી તા.૨૦/૦૯/૨૦૨૦ સુધી હેલ્મેટ ભંગ અંગેની ડ્રાઈવ રાખવા આદેશ કરેલ છે.

કુંજન પાટણવાડીયા

This article is personal view of our viewer, we’re not confirmed any detials personally, let us know if you know anything more about this

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − seven =

Back to top button
Close