ગુજરાત

PIની ભરતીમાં મહિલા અનામત અંગે આપ્યો ગુજરાત હાઇકોર્ટેએ આ મહત્વનો નિર્ણય,ઓપન કેટેગરી માટે ફરી એક મોટો ઝટકો-જાણો અત્યારે જ..

આજે ગુજરાત હાઇકોર્ટે એ એક ઐતિહાસિક નિર્ણય આપ્યો છે જેના આધારે સૌથી મોટો ફાયદો જ્ઞાતિના આધારે અનામત મેળવતી એસસી, એસટી, ઓબીસી મહિલા ઉમેદવારોને થશે. ઓપન કેટેગરી માં રહેલ અનામત રહેલ ખાલી બેઠકો ઉપર એસસી, એસટી, ઓબીસીમી મહિલાઓનો સમાવેશ કરી શકાશે। પરંતુ એસસી, એસટી, ઓબીસી અનામતની બૈઠકોં ઉપર ઓપન બવર્ગની મહિલાનો કોઈ હક રહશે નહિ.

હાઇકોર્ટ સમક્ષ આવેલી અરજીઓમાં પી.આઇ.ની કુલ 115 પોસ્ટ હતી. જેમાં ઓપન કેટેગરીની 60 બેઠકો હતી અને તે પૈકી 20 બેઠકો મહિલાઓ માટે અનામત હતી.

ઓપન કેટેગરીના 60 ઉમેદવારોનું લિસ્ટ તૈયાર કરવા માટે સૌપ્રથમ મેરીટમાં આવતા પ્રથમ 60 ઉમેદવારોને તેની કેટગરી કે લિંગને ધ્યાનમાં લીધા વગર પસંદ કરવાના હતા. ત્યાર બાદ આ 60ની યાદીમાં ઓછામાં ઓછી 20 મહિલા ઉમેદવારો છે કે નહીં તે ચકાસવાનું હતું. તેમાં 20 મહિલાઓ ન હોય તો અન્ય કેટેગરીની મેરિટમાં આવતી મહિલાઓની પસંદગી કરી આ લિસ્ટ પૂર્ણ કરવાનું હતું. અને આ અરજી 2017માં જી.પી.એસ.સી. દ્વારા લેવાયેલી પોલીસ ઇન્સપેક્ટર (વર્ગ-2)ની ભરતી મુદ્દે ઉપસ્થિત થયેલાં મુદ્દાઓ અંગે હાઇકોર્ટમાં કરવામાં આવી હતી. રાજ્ય સરકારે 1-8-2018ના રોજ કરેલાં ઠરાવના કેટલાંક મુદ્દાઓને પડકારવામાં આવ્યા હતા.

એ પહેલા અનામત વર્ગની મહિલા ઉમેદવાર તેના મેરીટના આધારે ઓપન કેટગરીની મહિલા અનામતમાં આવતી હોય તો તેનો સમાવેશ અનામત વર્ગમાં જ કરાતો હતો. પરંતુ હવે એસસી, એસટી, ઓબીસીમી મહિલાઓ ઓપન કેટેગરી માટે અનામત રહેલ બેઠક માટે અપ્લાય કરી શકે છે.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 2 =

Back to top button
Close