ગુજરાત

ગોધરા:-શ્રી ગોવિંદગુરુ યુનિની સેમ-6ની પરીક્ષાનો સોશિયલ ડીસટન્સ સાથે પ્રારંભ થયો.

પંચમહાલ જીલ્લાની ગોધરા ખાતે આવેલી શ્રીશ્રી ગોવિંદગૂરુ યુનિની સંલગ્ન કોલેજોની સેમેસ્ટર-૬ની પરીક્ષાનો મંગળવારથી પ્રારંભ થયો છે.

જેમા કોવિડ૧૯ની ગાઈડલાઇન અનુસાર પરીક્ષા લેવામા આવી રહી છે.જેમા વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશમાર્ગે જ થર્મલગન થી ચેંકીગ હાથ ધરવામા આવી રહ્યુ છે.સાથે સાથે માસ્ક અને  સાથે પરીક્ષા આપવામા આવી રહીછે.પરીક્ષા પહેલા પરીક્ષાખંડને પણ સેનેટાઇઝ કરવામા આવ્યા હતા.પંચમહાલ જીલ્લાના શહેરાના કાકરી  ખાતે આવેલી આર્ટસ કોલેજમા બેઠક વ્યવસ્થા કરવામા આવી છે. વિદ્યાર્થીઓએ પણ કોરોનાની પરીસ્થીતીને ધ્યાનમા લઇને જરુરી સુચનાનુ પાલન કરેલ હતુ.બેઠક વ્યવસ્થામાં પણ જરૂરી સોસિયલ ડીસટન્સ રાખવામા આવ્યુ છે.નોધનીય છેકે યુનિર્વસીટી નૂ મૂખ્ય મથક ગોધરા ખાતે આવેલુ છે.અને પાંચ જીલ્લા મહિસાગર,પંચમહાલ,દાહોદ,છોટાઊદેપુર,વડોદરા જીલ્લાની સંલગ્ન કોલેજોને જોડે છે.

This article is personal view of our viewer, we’re not confirmed any detials personally, let us know if you know anything more about this

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + 6 =

Back to top button
Close