ટ્રેડિંગદેવભૂમિ દ્વારકા

દેવભૂમિ દ્વારકા પોલીસ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવ્યું મોટું ઓપરેશન જેમાં નાસતા ફરતા 10 આરોપી ને પકડવામાં આવ્યા જાણો સપૂર્ણ માહિતી..

Gujarat24news: આ તમામ આરોપીઓને પકડવા માટે ચાર ટીમ તૈયાર કરવામાં આવી હતી જેમાં પહેલી ટીમ ની કામગીરી માં દ્વારકાધીશ મંદિર ની સુરક્ષા કરતાં P.S.I શ્રી ગજેન્દ્રસિંહ ઝાલા તથા ભાણવડ સ્ટાફના પો.સ્ટે.ના કીશોરભાઇ નાંદાણીયા ખીમાભાઇ કરમર ખભાંળીયા પો.સ્ટે.ના હડે કોન્દ્સ. કાનાભાઇ લણ કલ્યાણપરુ
પો.સ્ટે.ના થારીયાભાઇ સુમણીયા સલાયા પો.સ્ટે.ના હેડ કોન્સ. વીરેન્દ્દ્રભાઇ જાડેજા અને દ્રારકા પો.સ્ટે.ના પો.કોન્સ મસરીભાઇ છુછર જોડાયેલ.

આ સિવાય બીજા ઘણા પોલીસ કર્મચારીયો દ્વારા આ ઓપરેશન ને સફળ કરવામાં આવ્યું હતું.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close