અમદાવાદગુજરાત

અમદાવાદ: ૧૮૪ જેટલી પ્રાથમિક શાળાઓમાં RO પ્લાન્ટ સુવિધા અપડેટ..

અમદાવાદના સંકલનમાં રહી ૧૮૪ જેટલી પ્રાથમિક શાળાઓમાં RO પ્લાન્ટ અને ૧૬ જેટલી પ્રાથમિક શાળાઓમાં UV પ્લાન્ટની સર્વિસ ટેક્નિકલ દશરથભાઈ પરમાર દ્વારા અપડેટ કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.

પંચમહાલ : શહેરા તાલુકામાં આવેલી ૨૪૪ જેટલી પ્રાથમિક શાળાઓમાં RO પ્લાન્ટ સુવિધા અપડેટ કામગીરી કાર્યરત કરવામાં આવતા બાળકો અને શાળા પરિવારને શુદ્ધ પીવાનું પાણી મળી રહેશે.પંચમહાલ જિલ્લા ના શહેરા તાલુકાની ૨૪૪ પ્રાથમિક શાળાઓના ૪૫૦૦૦ જેટલા બાળકો અને ૧૫૬૬ જેટલા શિક્ષક પરીવારોને પીવા માટે શુદ્ધ પાણી મળી રહે તે માટે બી.આર.સી.કો.ઓર્ડીનેટર શહેરા ડો.કલ્પેશ પરમાર દ્વારા આઈમા એન્જીનીયરીંગ કંપની

શહેરા તાલુકાની કેટલીક શાળાઓમાં પીવા માટેના પાણીમાં TDS વધુ જોવા મળેલ છે, તેવી ૧૬ પ્રાથમિક શાળાઓની બી.આર.સી.શહેરા અને ટેક્નિકલ દ્વારા જરૂર ચકાસણી કરી RO પ્લાન્ટમાં ફેરવવાની કામગીરી હાલમાં કાર્યરત કરવામાં આવી છે. જેમાં બાકરિયા, ભરવાડ ફળીયા ભુરખલ, બોરડી, છેડા ફળીયા સાજીવાવ, ચુલડીયા વર્ગ મીઠાલી, ધમાઈ, હોળી ફળીયા ઝોઝ, ગાયત્રી ફળીયા ધાંધલપુર, કન્યા શાળા શહેરા, લક્ષ્મણપુરા, માતરિયા વ્યાસ, નાડા બ્રાન્ચ, નવા ખાંધવા, નવાગામ નવી વસાહત, વક્તાપુરા, વાંટા વછોડા અને કવાલી પ્રા.શાળાનો સમાવેશ થયો છે.

આગામી સમયમાં શહેરા તાલુકાની તમામ પ્રાથમિક શાળાઓના બાળકો અને શિક્ષણ પરિવારને શુદ્ધ પીવા લાયક પાણી મળી રહે તે માટે સમગ્ર શિક્ષા અભિયાન શહેરા સતત પ્રયત્નશીલ અને પ્રતિબદ્ધ છે. જિલ્લા પ્રોજેકટ કો.ઓર્ડીનેટર પંચમહાલ ડો. વી.એમ.પટેલ સતત બાળકોના સ્વાસ્થ્યની ચિંતા કરી શુદ્ધ પાણી સૌને મળે તે માટે ખૂબ સારો સહયોગ આપ્યો છે.

This article is personal view of our viewer, we’re not confirmed any details personally, let us know if you know anything more about this

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × four =

Back to top button
Close